Skip to main content
  • 3DS
  • Events
  • Construction Industry's Design Challenges & Renaissance | Các Thách Thức Về Thiết Kế Trong...
ON DEMAND

Construction Industry's Design Challenges & Renaissance | Các Thách Thức Về Thiết Kế Trong Ngành Xây Dựng & Tiềm Năng Phát Triển

On Demand | English | 1h

Leverage the digital technology to tackle challenges in construction design.

 

Sử dụng công nghệ số để đảm bảo quy trình thiết kế tổng thể liên tục trong công trình xây dựng

Read less